دفتر برنامه ریزی درسی- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش درحال حاضر دکتر روح الله احمدی و مسئول دفتر نیز خانم لیلا عباس زاده می باشند.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.8631.3184.fa.html
برگشت به اصل مطلب