دفتر برنامه ریزی درسی- بانک اطلاعاتی آرشیو
کارشناسی ارشد برق

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

گرایشهای مقطع کارشناسی ارشد برق به شرح زیر است:
مهندسی برق-الکترونیک- سیستمهای الکترونیک دیجیتال 
مهندسی برق- الکترونیک-مدارهای مجتمع الکترونیک 
مهندسی برق- الکترونیک- افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

مهندسی برق-قدرت- سیستمهای  قدرت

مهندسی برق-قدرت-حفاظت شبکه های الکتریکی

مهندسی برق-مخابرات-سیستم

مهندسی برق-مخابرات-میدان و موج

مهندسی برق- مخابرات-مخابرات امن و رمزنگاری

مهندسی برق-کنترل

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.12398.25727.fa.html
برگشت به اصل مطلب