دفتر برنامه ریزی درسی- کارکنان
شرح وظایف کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام ونام خانوادگی

مسئولیت 

عکس پرسنلی تلفن تماس دور نگار
لیلا عباس زاده  مسئول دفتر

آدرس پست الکترونیکی:abaszadehiust.ac.ir

۷۳۲۲۵۵۰۳ ۷۳۲۲۵۵۹۸
  محمد رضا نوری

بازنگری برنامه های درسی، تعریف عنوان لاتین دروس،ایجاد رشته های جدید، رابط دانشگاه در سامانه HES وزارت علوم، ایجاد و اصلاحات برنامه های درسی در سامانه گلستان، برنامه ریزی درسی دانشکده های: ریاضی، کامپیوتر، صنایع، برق، عمران، مکانیک، معماری، پیشرفت، مهندسی مواد

آدرس پست الکترونیکی: nourimriust.ac.ir

۷۳۲۲۵۵۶۰
۷۳۲۲۵۵۹۸
مریم امیری کردستانی   

 مسئول سایت، برنامه ریزی برای ارزشیابی اساتید در پایان هر نیمسال، بررسی و تهیه گزارش غیبتهای طول ترم اساتید، بازنگری برنامه های درسی، تعریف عنوان لاتین دروس، ایجادو اصلاحات برنامه های درسی درسامانه گلستان، برنامه ریزی درسی دانشکده های: فیزیک، خودرو، راه آهن، شیمی، مهندسی شیمی، فناوریهای نوین، واحدمجازی، پردیس، واحدنور و گروه های: معارف، زبان، تربیت بدنی

آدرس پست الکترونیکی: amirimaiust.ac.ir

    ۷۳۲۲۵۵۰۲ ۷۳۲۲۵۵۹۸
سیمین کریمی

امور مالی مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد نیمه حضوری، مقطع کارشناسی کهاد، مهمان، انتقالی (از داخل و خارج)، اضافه سنوات ، غیرایرانی و اتمام سنوات بورس، شهریه دروس جبرانی و مردودی و محذوف دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روزانه

آدرس پست الکترونیکی:skarimiiust.ac.ir

۷۳۲۲۵۵۰۴ ۷۳۲۲۵۵۹۸
عباس فراهانی واشقانی

رئیس اداره سنجش و آزمون و امور مربوط به قراردادهای آموزشی دانشجویان بورسیه

آدرس پست الکترونیکی:vasheghaniaiust.ac.ir

۷۳۲۲۵۵۰۵ ۷۳۲۲۵۵۹۸
سیدمحمدرضا شجاعی

امور مالی مربوط به دانشجویان نوبت دوم  مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشدو  دکتری کلیه رشته ها

آدرس پست الکترونیکی:shojaeeiust.ac.ir

۷۳۲۲۵۵۵۴ ۷۳۲۲۵۵۹۸

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.8631.11923.fa.html
برگشت به اصل مطلب